عنوان کد HS حقوق ورودی
ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص 01012100 5
ـ ـ ـ اسب برای مسابقه 01012910 26
ـ ـ ـ سایر 01012990 40
ـ الاغ 01013000 5
ـ سایر 01019000 32
ـ ـ ـ گاو شیری 01022110 5
ـ ـ ـ گاو گوشتی 01022120 5
ـ ـ ـ سایر 01022190 5
ـ ـ سایر 01022900 5
ـ ـ مولد نژاد خالص 01023100 5