عنوان کد HS حقوق ورودی
ـ ـ سایر 01023900 5
ـ سایر 01029000 5
ـ مولد نژاد خالص 01031000 5
ـ ـ به وزن کمتر از 50 کیلوگرم 01039100 5
ـ ـ به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر 01039200 5
ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص 01041010 5
ـ ـ ـ سایر 01041090 5
ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص 01042010 5
ـ ـ ـ سایر 01042090 5
ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتی یکروزه 01051110 5