عنوان کد HS حقوق ورودی
ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی یکروزه 01051120 5
ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار یکروزه 01051130 5
ـ ـ ـ جوجه مادر یکروزه تخم‌گذار 01051140 5
ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی 01051150 5
ـ ـ ـ جوجه یکروزه تخمگذار 01051160 5
ـ ـ ـ سایر 01051190 20
ـ ـ ـ مولد نژاد خالص 01051210 5
ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون 01051220 20
ـ ـ ـ سایر 01051290 10
ـ ـ مرغابی‌ها 01051300 32