عنوان کد HS حقوق ورودی
ـ ـ غازها 01051400 15
ـ ـ مرغ شاخدار 01051500 15
ـ ـ ـ مرغ هیبرید تجاری 01059410 55
ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار 01059420 55
ـ ـ ـ سایر 01059490 55
ـ ـ سایر 01059900 55
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی) 01061110 5
ـ ـ ـ سایر 01061190 20
--- برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی) 01061210 5
ـ ـ ـ سایر 01061290 20