عنوان کد HS حقوق ورودی
ـ ـ شترها و سایر گونه‌های شتر (Camelidae) 01061300 5
ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌های صحرایی 01061400 20
ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی 01061910 55
ـ ـ ـ سگ ‌و‌گربه ‌برای‌ تحقیقات پزشکی و 01061920 5
ـ ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی 01061930 5
ـ ـ ـ سایر 01061990 20
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌ و 01062010 5
ـ ـ ـ سایر 01062090 20
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی) 01063110 5
ـ ـ ـ سایر 01063190 20