عنوان کد HS حقوق ورودی
ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشکی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی 01063210 5
ـ ـ ـ سایر 01063290 20
ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد 01063310 5
ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی 01063320 20
ـ ـ ـ جوجه یکروزه شترمرغ 01063330 5
ـ ـ ـ سایر 01063390 20
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی‌ و سرم­سازی) 01063910 5
ـ ـ ـ پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 01063920 5
ـ ـ ـ سایر 01063990 5
ـ ـ ـ کلنی زنبور عسل 01064110 32