عنوان کد HS حقوق ورودی
ـ ـ ـ ملکه زنبور عسل 01064120 10
ـ ـ ـ سایر 01064130 20
ـ ـ سایر 01064900 20
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی ‌و سرم­­سازی) 01069010 5
ـ ـ ـ عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده 01069020 5
ـ ـ ـ سایر 01069090 5
ـ ـ ـ گوساله (Veal) 02011010 26
ـ ـ ـ سایر 02011090 26
ـ ـ ـ ران 02012010 26
ـ ـ ـ راسته 02012020 26