عنوان کد HS حقوق ورودی
ـ ـ ـ سردست و سینه 02012030 26
ـ ـ ـ سایر 02012090 26
ـ ـ ـ ران 02013010 12
ـ ـ ـ راسته 02013020 12
ـ ـ ـ سردست و سینه 02013030 12
ـ ـ ـ سایر 02013090 12
ـ ـ ـ گوساله (Veal) 02021010 26
ـ ـ ـ سایر 02021090 26
ـ ـ ـ ران 02022010 26
ـ ـ ـ راسته 02022020 26