عنوان کد HS حقوق ورودی
--- سایر 82041190 40
--- دارای روکش 83071010 15
--- سایر 83071090 26
--- توربین نیروگاه زمین گرمایی 84068110 5
--- سایر 84068190 26
--- توربین نیروگاه زمین گرمایی 84068210 5
--- سایر 84068290 26
--- انواع هد برداشت ذرت علوفه‌ای 84329010 5
--- سایر 84329090 5
--- انواع هد برداشت ذرت علوفه‌ای 84339010 5