عنوان کد HS حقوق ورودی
--- سایر 85164090 32
--- ریز دوربین (میکرولنز) نصب شده روی اشیاء گوناگون با گیرنده و فرستنده یا فرستنده 85176960 55
--- ریز میکروفن دارای گیرنده یا فرستنده حتی به صورت نصب شده روی اشیاء گوناگون 85176970 55
--- ریزمیکروفن حتی به صورت نصب شده روی اشیاء گوناگون 85181010 10
--- سایر 85181090 10
--- ریز دوربین‌های (میکرولنزهای) نصب شده روی اشیاء گوناگون 85258020 5
--- دوربین‌های پرنده (پرنده‌های بدون سرنشین دوربین‌دار) 85258030 5
--- دستگاه کنترل از راه دور برای پرنده‌های بدون سرنشین 85269210 5
--- دستگاه بازگشایی قفل‌های ریموت‌دار با تنظیم و ارسال امواج 85269220 5
--- سایر 85269290 5