عنوان کد HS حقوق ورودی
--- سایر 87042190 20
--- وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر 3.5 تن 87043110 40
--- سایر 87043190 20
---- کفشک لنت ترمز انواع خودرو 87083023 15
--- پرنده‌های بدون سرنشین 88021110 15
--- سایر 88021190 15
--- پرنده‌های بدون سرنشین 88022010 15
--- سایر 88022090 15
--- جت اسکی 89039910 5
--- سایر 89039990 40