عنوان کد HS حقوق ورودی
--- سه‌پایه دوربین نقشه‌برداری 90159010 10
--- سایر 90159090 5
--- دستگاه آشکارساز ضربان قلب جنین 90181210 10
--- سایر 90181280 5
--- اجزا و قطعات 90181290 5
--- چگالیسنج با بهکارگیری پرتوهای سطحی متشکل از چشمه رادیواکتیو، آشکارساز و ... 90222910 5
--- سطح‌سنج با بهکارگیری پرتوهای هسته‌ایی متشکل از چشمه رادیواکتیو آشکارساز و ... 90222920 5
--- سایر 90222990 5
--- مدل‌های آناتومی بدن انسان 90230010 5
--- سایر 90230090 5