عنوان کد HS حقوق ورودی
--- دستگاه سنجش آلودگی سطحی رادیواکتیو بدن 90308210 10
--- سایر 90308290 5
--- یونیت کنترل موتور خودرو (ECU) 90328940 20
--- پاراوان گره چینی 94035020 55
--- انواع روتختی با رودوزی سنتی 94049010 40
--- سایر 94049090 40
---- با موتور برقی 95030011 26
---- سایر 95030019 26
--- انواع عروسک 95030020 26
--- انواع پازل 95030030 26